TASM là gì? Nghĩa của từ tasm

TASM là gì?

TASM“Tactical Air-to-Surface Missile” trong tiếng Anh.

TASM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TASM“Tactical Air-to-Surface Missile”.

Tactical Air-to-Surface Missile: Tên lửa đất đối không chiến thuật.

Giải thích ý nghĩa của TASM

TASM có nghĩa “Tactical Air-to-Surface Missile”, dịch sang tiếng Việt là “Tên lửa đất đối không chiến thuật”.