TATP là gì? Nghĩa của từ tatp

TATP là gì?

TATP“TriAcetone TriPeroxide” trong tiếng Anh.

TATP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TATP“TriAcetone TriPeroxide”.

TriAcetone TriPeroxide: TriAcetone TriPeroxide.

Giải thích ý nghĩa của TATP

TATP có nghĩa “TriAcetone TriPeroxide”, dịch sang tiếng Việt là “TriAcetone TriPeroxide”.