TBBPA là gì? Nghĩa của từ tbbpa

TBBPA là gì?

TBBPA“TetraBromoBisPhenol-A” trong tiếng Anh.

TBBPA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TBBPA“TetraBromoBisPhenol-A”.

TetraBromoBisPhenol-A: TetraBromoBisPhenol-A.

Giải thích ý nghĩa của TBBPA

TBBPA có nghĩa “TetraBromoBisPhenol-A”, dịch sang tiếng Việt là “TetraBromoBisPhenol-A”.