TBC là gì? Nghĩa của từ tbc

TBC là gì?

TBC“To be confirmed” trong tiếng Anh.

TBC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TBC“To be confirmed”.

To be confirmed: Để được xác nhận.

Một số kiểu TBC viết tắt khác:

To be continued: Còn tiếp.

Giải thích ý nghĩa của TBC

TBC có nghĩa “To be confirmed”, dịch sang tiếng Việt là “Để được xác nhận”.