TBD là gì? Nghĩa của từ tbd

TBD là gì?

TBD“Thái Bình Dương” trong tiếng Việt, “To be documented” trong tiếng Anh.

TBD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TBD“Thái Bình Dương”, “To be documented”.

Thái Bình Dương.

To be documented: Được lập thành tài liệu.

Một số kiểu TBD viết tắt khác:

To be determined: Để được xác định.

To be decided: Được quyết định.

Torpedo Boat Destroyer: Tàu khu trục ngư lôi.

Giải thích ý nghĩa của TBD

VIỆT NGỮ.

TBD có nghĩa “Thái Bình Dương” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

TBD có nghĩa “To be documented”, dịch sang tiếng Việt là “Được lập thành tài liệu”.