TBT là gì? Nghĩa của từ tbt

TBT là gì?

TBT“Tổng biên tập” trong tiếng Việt, “Tributyltin” trong tiếng Anh.

TBT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TBT“Tổng biên tập”, “Tributyltin”.

Tổng biên tập.

Tributyltin: Tributyltin.

Giải thích ý nghĩa của TBT

VIỆT NGỮ.

TBT có nghĩa “Tổng biên tập” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

TBT có nghĩa “Tributyltin”, dịch sang tiếng Việt là “Tributyltin”.