TCC là gì? Nghĩa của từ tcc

TCC là gì?

TCC“Tarrant County College” trong tiếng Anh.

TCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCC“Tarrant County College”.

Tarrant County College: Cao đẳng hạt Tarrant.

Giải thích ý nghĩa của TCC

TCC có nghĩa “Tarrant County College”, dịch sang tiếng Việt là “Cao đẳng hạt Tarrant”.