TCFD là gì? Nghĩa của từ tcfd

TCFD là gì?

TCFD“Task Force on Climate Related Financial Disclosures” trong tiếng Anh.

TCFD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCFD“Task Force on Climate Related Financial Disclosures”.

Task Force on Climate Related Financial Disclosures: Lực lượng đặc nhiệm về tiết lộ tài chính liên quan đến khí hậu.

Giải thích ý nghĩa của TCFD

TCFD có nghĩa “Task Force on Climate Related Financial Disclosures”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng đặc nhiệm về tiết lộ tài chính liên quan đến khí hậu”.