TCHL là gì? Nghĩa của từ tchl

TCHL là gì?

TCHL“Tuyệt chủng hàng loạt” trong tiếng Việt.

TCHL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCHL“Tuyệt chủng hàng loạt”.

Tuyệt chủng hàng loạt.

Giải thích ý nghĩa của TCHL

TCHL có nghĩa “Tuyệt chủng hàng loạt” trong tiếng Việt.