TCPA là gì? Nghĩa của từ tcpa

TCPA là gì?

TCPA“Telephone Consumer Protection Act” trong tiếng Anh.

TCPA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCPA“Telephone Consumer Protection Act”.

Telephone Consumer Protection Act: Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng qua điện thoại.

Một số kiểu TCPA viết tắt khác:

Town and Country Planning Association: Hiệp hội quy hoạch thị trấn và quốc gia.

Taylor Centre for the Performing Arts: Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Taylor.

Time to CPA: Đến lúc CPA.

Town and Country Planning Authority: Cơ quan Quy hoạch Thị trấn và Quốc gia.

Town and Country Planning Act: Đạo luật quy hoạch thị trấn và quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của TCPA

TCPA có nghĩa “Telephone Consumer Protection Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng qua điện thoại”.