TCQ là gì? Nghĩa của từ tcq

TCQ là gì?

TCQ“Tagged Command Queuing” trong tiếng Anh.

TCQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCQ“Tagged Command Queuing”.

Tagged Command Queuing: Hàng đợi lệnh được gắn thẻ.

Một số kiểu TCQ viết tắt khác:

Taxi Council of Queensland: Hội đồng taxi Queensland.

Team Challenge Question: Câu hỏi thử thách nhóm.

Giải thích ý nghĩa của TCQ

TCQ có nghĩa “Tagged Command Queuing”, dịch sang tiếng Việt là “Hàng đợi lệnh được gắn thẻ”.