TEAL là gì? Nghĩa của từ teal

TEAL là gì?

TEAL“Tasman Empire Airways Limited” trong tiếng Anh.

TEAL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TEAL“Tasman Empire Airways Limited”.

Tasman Empire Airways Limited: Tasman Empire Airways Limited.

Giải thích ý nghĩa của TEAL

TEAL có nghĩa “Tasman Empire Airways Limited”, dịch sang tiếng Việt là “Tasman Empire Airways Limited”.