TEETH là gì? Nghĩa của từ teeth

TEETH là gì?

TEETH“Tried Everything Else, Try Homeopathy” trong tiếng Anh.

TEETH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TEETH“Tried Everything Else, Try Homeopathy”.

Tried Everything Else, Try Homeopathy: Đã thử mọi thứ khác, thử vi lượng đồng căn.

Giải thích ý nghĩa của TEETH

TEETH có nghĩa “Tried Everything Else, Try Homeopathy”, dịch sang tiếng Việt là “Đã thử mọi thứ khác, thử vi lượng đồng căn”.