TELAR là gì? Nghĩa của từ telar

TELAR là gì?

TELAR“Transporter, Erector, Launcher And Radar” trong tiếng Anh.

TELAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TELAR“Transporter, Erector, Launcher And Radar”.

Transporter, Erector, Launcher And Radar: Máy vận chuyển, Máy dựng, Máy phóng và Radar.

Giải thích ý nghĩa của TELAR

TELAR có nghĩa “Transporter, Erector, Launcher And Radar”, dịch sang tiếng Việt là “Máy vận chuyển, Máy dựng, Máy phóng và Radar”.