TELUS là gì? Nghĩa của từ telus

TELUS là gì?

TELUS“Telus Mobility” trong tiếng Anh.

TELUS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TELUS“Telus Mobility”.

Telus Mobility: Tính di động của telus.

Giải thích ý nghĩa của TELUS

TELUS có nghĩa “Telus Mobility”, dịch sang tiếng Việt là “Tính di động của telus”.