TERI là gì? Nghĩa của từ teri

TERI là gì?

TERI“The Energy and Resources Institute” trong tiếng Anh.

TERI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TERI“The Energy and Resources Institute”.

The Energy and Resources Institute: Viện Năng lượng và Tài nguyên.

Một số kiểu TERI viết tắt khác:

Talent Education Research Institute: Viện nghiên cứu giáo dục tài năng.

Tata Energy Research Institute: Viện nghiên cứu năng lượng Tata.

Technical Education and Research Institute: Viện nghiên cứu và giáo dục kỹ thuật.

Giải thích ý nghĩa của TERI

TERI có nghĩa “The Energy and Resources Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Năng lượng và Tài nguyên”.