TERP là gì? Nghĩa của từ terp

TERP là gì?

TERP“Theoretical Ex-Rights Price” trong tiếng Anh.

TERP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TERP“Theoretical Ex-Rights Price”.

Theoretical Ex-Rights Price: Giá giao dịch không quyền lý thuyết.

Một số kiểu TERP viết tắt khác:

Transportation Environmental Research Program: Chương trình nghiên cứu môi trường giao thông vận tải.

Texas Emissions Reduction Plan: Kế hoạch Giảm phát thải của Texas.

Giải thích ý nghĩa của TERP

TERP có nghĩa “Theoretical Ex-Rights Price”, dịch sang tiếng Việt là “Giá giao dịch không quyền lý thuyết”.