TEST là gì? Nghĩa của từ test

TEST là gì?

TEST“Thesaurus of Engineering and Scientific Terms” trong tiếng Anh.

TEST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TEST“Thesaurus of Engineering and Scientific Terms”.

Thesaurus of Engineering and Scientific Terms: Từ đồng nghĩa về Kỹ thuật và Thuật ngữ Khoa học.

Giải thích ý nghĩa của TEST

TEST có nghĩa “Thesaurus of Engineering and Scientific Terms”, dịch sang tiếng Việt là “Từ đồng nghĩa về Kỹ thuật và Thuật ngữ Khoa học”.