TETA là gì? Nghĩa của từ teta

TETA là gì?

TETA“Transport Education and Training Authority” trong tiếng Anh.

TETA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TETA“Transport Education and Training Authority”.

Transport Education and Training Authority: Cơ quan Giáo dục và Đào tạo Giao thông vận tải.

Một số kiểu TETA viết tắt khác:

Triethylenetetramine.

Telta Railway Station: Ga xe lửa Telta.

Giải thích ý nghĩa của TETA

TETA có nghĩa “Transport Education and Training Authority”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Giáo dục và Đào tạo Giao thông vận tải”.