TEWL là gì? Nghĩa của từ tewl

TEWL là gì?

TEWL“Transepidermal Water Loss” trong tiếng Anh.

TEWL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TEWL“Transepidermal Water Loss”.

Transepidermal Water Loss: Mất nước qua biểu bì.
Hay còn thường được gọi "mất nước qua da", với một cách viết khác phổ biến hơn là từ TWL.

Một số kiểu TEWL viết tắt khác:

Total Evaporative Water Loss: Tổng lượng nước bay hơi thất thoát.

Giải thích ý nghĩa của TEWL

TEWL có nghĩa “Transepidermal Water Loss”, dịch sang tiếng Việt là “Mất nước qua biểu bì”.