TFMPP là gì? Nghĩa của từ tfmpp

TFMPP là gì?

TFMPP“Trifluorophenylmethylpiperazine” trong tiếng Anh.

TFMPP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TFMPP“Trifluorophenylmethylpiperazine”.

Trifluorophenylmethylpiperazine: Trifluorophenylmethylpiperazine.

Giải thích ý nghĩa của TFMPP

TFMPP có nghĩa “Trifluorophenylmethylpiperazine”, dịch sang tiếng Việt là “Trifluorophenylmethylpiperazine”.