TFTP là gì? Nghĩa của từ tftp

TFTP là gì?

TFTP“Trivial File Transfer Protocol” trong tiếng Anh.

TFTP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TFTP“Trivial File Transfer Protocol”.

Trivial File Transfer Protocol: Giao thức truyền tệp tầm thường.

Một số kiểu TFTP viết tắt khác:

Terrorist Finance Tracking Program: Chương trình Theo dõi Tài chính Khủng bố.

Giải thích ý nghĩa của TFTP

TFTP có nghĩa “Trivial File Transfer Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức truyền tệp tầm thường”.