TGB là gì? Nghĩa của từ tgb

TGB là gì?

TGB“Tres grande bibliothèque” trong tiếng Anh.

TGB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TGB“Tres grande bibliothèque”.

Tres grande bibliothèque: Tres grande bibliothèque.
tiếng Pháp, "Thư viện rất lớn".

Giải thích ý nghĩa của TGB

TGB có nghĩa “Tres grande bibliothèque”, dịch sang tiếng Việt là “Tres grande bibliothèque”.