TGK là gì? Nghĩa của từ tgk

TGK là gì?

TGK“Tajik language” trong tiếng Anh.

TGK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TGK“Tajik language”.

Tajik language: Ngôn ngữ Tajik.
mã ISO 639-2: tgk.

Giải thích ý nghĩa của TGK

TGK có nghĩa “Tajik language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Tajik”.