TGPL là gì? Nghĩa của từ tgpl

TGPL là gì?

TGPL“Trợ giúp pháp lý” trong tiếng Việt.

TGPL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TGPL“Trợ giúp pháp lý”.

Trợ giúp pháp lý.

Giải thích ý nghĩa của TGPL

TGPL có nghĩa “Trợ giúp pháp lý” trong tiếng Việt.