TGR là gì? Nghĩa của từ tgr

TGR là gì?

TGR“Teton Gravity Research” trong tiếng Anh.

TGR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TGR“Teton Gravity Research”.

Teton Gravity Research: Nghiên cứu trọng lực Teton.

Một số kiểu TGR viết tắt khác:

Tasmanian Government Railways: Đường sắt Chính phủ Tasmania.

Thioredoxin Glutathione Reductase.

Transgender Resource: Tài nguyên chuyển giới.

Trinidad Government Rail: Đường sắt Chính phủ Trinidad.

Giải thích ý nghĩa của TGR

TGR có nghĩa “Teton Gravity Research”, dịch sang tiếng Việt là “Nghiên cứu trọng lực Teton”.