THDL là gì? Nghĩa của từ thdl

THDL là gì?

THDL“Trung học dân lập” trong tiếng Việt.

THDL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THDL“Trung học dân lập”.

Trung học dân lập.

Giải thích ý nghĩa của THDL

THDL có nghĩa “Trung học dân lập” trong tiếng Việt.