THEL là gì? Nghĩa của từ thel

THEL là gì?

THEL“Tactical High Energy Laser” trong tiếng Anh.

THEL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THEL“Tactical High Energy Laser”.

Tactical High Energy Laser: Laser năng lượng cao chiến thuật.

Giải thích ý nghĩa của THEL

THEL có nghĩa “Tactical High Energy Laser”, dịch sang tiếng Việt là “Laser năng lượng cao chiến thuật”.