THO là gì? Nghĩa của từ tho

THO là gì?

THO“Traditional Health Organisation” trong tiếng Anh.

THO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THO“Traditional Health Organisation”.

Traditional Health Organisation: Tổ chức y tế truyền thống.

Một số kiểu THO viết tắt khác:

Traditional Healers Organisation: Tổ chức chữa bệnh truyền thống.

Thor's Hammer Organization: Tổ chức Búa của Thor.

Trans-Hudson Orogen: Orogen chuyển hóa hudson.

Giải thích ý nghĩa của THO

THO có nghĩa “Traditional Health Organisation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức y tế truyền thống”.