THOT là gì? Nghĩa của từ thot

THOT là gì?

THOT“Trans-Hudson Orogen Transect” trong tiếng Anh.

THOT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THOT“Trans-Hudson Orogen Transect”.

Trans-Hudson Orogen Transect: Cắt ngang Orogen Trans-Hudson.

Giải thích ý nghĩa của THOT

THOT có nghĩa “Trans-Hudson Orogen Transect”, dịch sang tiếng Việt là “Cắt ngang Orogen Trans-Hudson”.