TIARA là gì? Nghĩa của từ tiara

TIARA là gì?

TIARA“Total Integrated Archive of Short-Read and Array” trong tiếng Anh.

TIARA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TIARA“Total Integrated Archive of Short-Read and Array”.

Total Integrated Archive of Short-Read and Array: Tổng kho lưu trữ tích hợp của Short-Read và Array.

Giải thích ý nghĩa của TIARA

TIARA có nghĩa “Total Integrated Archive of Short-Read and Array”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng kho lưu trữ tích hợp của Short-Read và Array”.