TID là gì? Nghĩa của từ tid

TID là gì?

TID“Target Identification” trong tiếng Anh.

TID là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TID“Target Identification”.

Target Identification: Xác định mục tiêu.

Một số kiểu TID viết tắt khác:

Ter in die: Ter in die.
tiếng Latinh, "ba lần mỗi ngày".

Giải thích ý nghĩa của TID

TID có nghĩa “Target Identification”, dịch sang tiếng Việt là “Xác định mục tiêu”.