TIM là gì? Nghĩa của từ tim

TIM là gì?

TIM“Technical Information Memorandum” trong tiếng Anh.

TIM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TIM“Technical Information Memorandum”.

Technical Information Memorandum: Bản ghi nhớ thông tin kỹ thuật.

Một số kiểu TIM viết tắt khác:

Technical Interchange Meeting: Họp trao đổi kỹ thuật.

Toxic Industrial Material: Vật liệu công nghiệp độc hại.

Telecom Italia Mobile: Telecom Italia Mobile.

Giải thích ý nghĩa của TIM

TIM có nghĩa “Technical Information Memorandum”, dịch sang tiếng Việt là “Bản ghi nhớ thông tin kỹ thuật”.