TINC là gì? Nghĩa của từ tinc

TINC là gì?

TINC“There Is No Cabal” trong tiếng Anh.

TINC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TINC“There Is No Cabal”.

There Is No Cabal: Không có Cabal.

Giải thích ý nghĩa của TINC

TINC có nghĩa “There Is No Cabal”, dịch sang tiếng Việt là “Không có Cabal”.