TINY là gì? Nghĩa của từ tiny

TINY là gì?

TINY“That Is, Not You” trong tiếng Anh.

TINY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TINY“That Is, Not You”.

That Is, Not You: Kia không phải là bạn.

Giải thích ý nghĩa của TINY

TINY có nghĩa “That Is, Not You”, dịch sang tiếng Việt là “Kia không phải là bạn”.