TIPS là gì? Nghĩa của từ tips

TIPS là gì?

TIPS“Treasury Inflation-Protected Securities” trong tiếng Anh.

TIPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TIPS“Treasury Inflation-Protected Securities”.

Treasury Inflation-Protected Securities: Chứng khoán được Bảo vệ Lạm phát Kho bạc.

Một số kiểu TIPS viết tắt khác:

Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunting: Shunting hệ thống cổng nội bộ xuyên liên cầu.

Treatment Improvement Protocols: Các phác đồ cải thiện điều trị.
TIPs.

Trivandrum Institute of Palliative Sciences: Viện Khoa học Giảm nhẹ Trivandrum.

Turkish Institute for Police Studies: Viện Nghiên cứu Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ.

Tort Trial & Insurance Practice Section: Phân loại Thử nghiệm & Phần Thực hành Bảo hiểm.

Therapeutic Interfering Particles: Các hạt gây nhiễu trị liệu.
TIPs.

Technical Institute of Paramedical Sciences: Viện kỹ thuật khoa học y tế.

Giải thích ý nghĩa của TIPS

TIPS có nghĩa “Treasury Inflation-Protected Securities”, dịch sang tiếng Việt là “Chứng khoán được Bảo vệ Lạm phát Kho bạc”.