TIR là gì? Nghĩa của từ tir

TIR là gì?

TIR“Tigrinya language” trong tiếng Anh.

TIR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TIR“Tigrinya language”.

Tigrinya language: Ngôn ngữ Tigrinya.
mã ISO 639-2: tir.

Giải thích ý nghĩa của TIR

TIR có nghĩa “Tigrinya language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Tigrinya”.