TIVO là gì? Nghĩa của từ tivo

TIVO là gì?

TIVO“Television Input/Video Output” trong tiếng Anh.

TIVO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TIVO“Television Input/Video Output”.

Television Input/Video Output: Đầu vào Ti vi / Đầu ra Video.

Giải thích ý nghĩa của TIVO

TIVO có nghĩa “Television Input/Video Output”, dịch sang tiếng Việt là “Đầu vào Ti vi / Đầu ra Video”.