TJ là gì? Nghĩa của từ tj

TJ là gì?

TJ“Tajikistan” trong tiếng Anh.

TJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TJ“Tajikistan”.

Tajikistan: Tajikistan.
mã ISO 3166.

Một số kiểu TJ viết tắt khác:

Terajoule: Terajoule.

Giải thích ý nghĩa của TJ

TJ có nghĩa “Tajikistan”, dịch sang tiếng Việt là “Tajikistan”.