TLCA là gì? Nghĩa của từ tlca

TLCA là gì?

TLCA“Typed Lambda Calculi and Applications” trong tiếng Anh.

TLCA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TLCA“Typed Lambda Calculi and Applications”.

Typed Lambda Calculi and Applications: Ứng dụng và máy tính Lambda đã nhập.

Một số kiểu TLCA viết tắt khác:

Texas Leadership Charter Academy: Học viện Hiến chương Lãnh đạo Texas.

Telugu Literary and Cultural Association: Hiệp hội văn học và văn hóa Telugu.

Giải thích ý nghĩa của TLCA

TLCA có nghĩa “Typed Lambda Calculi and Applications”, dịch sang tiếng Việt là “Ứng dụng và máy tính Lambda đã nhập”.