TMU là gì? Nghĩa của từ tmu

TMU là gì?

TMU“Texture Mapping Unit” trong tiếng Anh.

TMU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TMU“Texture Mapping Unit”.

Texture Mapping Unit: Đơn vị ánh xạ kết cấu.

Một số kiểu TMU viết tắt khác:

Tarbiat Modares University: Đại học Tarbiat Modares.

Texas Methodist University: Đại học Giám lý Texas.

Tri-mode Multiple Unit: Nhiều đơn vị ba chế độ.

Taipei Medical University: Đại học Y khoa Đài Bắc.

Threat Management Unit: Đơn vị quản lý mối đe dọa.

Traffic Management Unit: Đơn vị quản lý giao thông.

The Master's University: Đại học Thạc sĩ.

Toronto Metropolitan University: Đại học Toronto Metropolitan.

Total Measurement Uncertainty: Tổng độ không đảm bảo đo.

Twin-Motor Unit: Đơn vị động cơ đôi.

Tactical Medical Unit: Đơn vị y tế chiến thuật.

Trisensa Mineral Utama: Trisensa khoáng Utama.

Technical Memorandum of Understanding: Biên bản ghi nhớ kỹ thuật.

Tianjin Medical University: Đại học Y khoa Thiên Tân.

Train Modification Unit: Đơn vị sửa đổi tàu.

Truett McConnell University: Đại học Truett McConnell.

Traffic Monitoring Unit: Đơn vị giám sát giao thông.

Giải thích ý nghĩa của TMU

TMU có nghĩa “Texture Mapping Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị ánh xạ kết cấu”.