TNĐH là gì? Nghĩa của từ tnđh

TNĐH là gì?

TNĐH“Tốt nghiệp đại học” trong tiếng Việt.

TNĐH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNĐH“Tốt nghiệp đại học”.

Tốt nghiệp đại học.

Giải thích ý nghĩa của TNĐH

TNĐH có nghĩa “Tốt nghiệp đại học” trong tiếng Việt.