TNE là gì? Nghĩa của từ tne

TNE là gì?

TNE“Transnational Education” trong tiếng Anh.

TNE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNE“Transnational Education”.

Transnational Education: Giáo dục xuyên quốc gia.

Một số kiểu TNE viết tắt khác:

New Tanegashima Airport: Sân bay Tanegashima mới.

Transnational Enterprise: Doanh nghiệp xuyên quốc gia.

Transnasal Esophagoscopy: Nội soi thực quản qua mũi.

Teachers for a New Era: Giáo viên cho một kỷ nguyên mới.

Team NetApp–Endura: Nhóm NetApp – Endura.

Giải thích ý nghĩa của TNE

TNE có nghĩa “Transnational Education”, dịch sang tiếng Việt là “Giáo dục xuyên quốc gia”.