TNMT là gì? Nghĩa của từ tnmt

TNMT là gì?

TNMT“Tài nguyên Môi trường” trong tiếng Việt.

TNMT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNMT“Tài nguyên Môi trường”.

Tài nguyên Môi trường.

Giải thích ý nghĩa của TNMT

TNMT có nghĩa “Tài nguyên Môi trường” trong tiếng Việt.