TNSV là gì? Nghĩa của từ tnsv

TNSV là gì?

TNSV“Thanh niên sinh viên” trong tiếng Việt.

TNSV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNSV“Thanh niên sinh viên”.

Thanh niên sinh viên.

Giải thích ý nghĩa của TNSV

TNSV có nghĩa “Thanh niên sinh viên” trong tiếng Việt.