TNTN là gì? Nghĩa của từ tntn

TNTN là gì?

TNTN“Thanh niên tình nguyện” trong tiếng Việt.

TNTN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNTN“Thanh niên tình nguyện”.

Thanh niên tình nguyện.
Những người trẻ tuổi xung phong hoặc tình nguyện làm việc gì đó cho xã hội.

Một số kiểu TNTN viết tắt khác:

Tài nguyên thiên nhiên.

Giải thích ý nghĩa của TNTN

TNTN có nghĩa “Thanh niên tình nguyện” trong tiếng Việt.

Họ gồm những người còn khá trẻ, độ tuổi thanh niên tầm 16 đến 30 tuổi. Do đó tntn là từ dùng để đề cập đến những người ở độ tuổi như vậy và tình nguyện tham gia vào công việc nào đó.

Những việc họ làm hoặc tham gia thường có ích cho xã hội. Rất nhiều hoạt động như: thu gom rác thải bảo vệ môi trường, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn...