TNX là gì? Nghĩa của từ tnx

TNX là gì?

TNX“Trinitroxylene” trong tiếng Anh.

TNX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNX“Trinitroxylene”.

Trinitroxylene: .

Giải thích ý nghĩa của TNX

TNX có nghĩa “Trinitroxylene”, dịch sang tiếng Việt là “”.