TOFA là gì? Nghĩa của từ tofa

TOFA là gì?

TOFA“Tall Oil Fatty Acid” trong tiếng Anh.

TOFA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TOFA“Tall Oil Fatty Acid”.

Tall Oil Fatty Acid: Axit béo dầu cao.

Một số kiểu TOFA viết tắt khác:

Twenty Outstanding Filipinos Abroad: 20 người Philippines xuất sắc ở nước ngoài.

Giải thích ý nghĩa của TOFA

TOFA có nghĩa “Tall Oil Fatty Acid”, dịch sang tiếng Việt là “Axit béo dầu cao”.