TPB là gì? Nghĩa của từ tpb

TPB là gì?

TPB“Theory of Planned Behavior” trong tiếng Anh.

TPB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TPB“Theory of Planned Behavior”.

Theory of Planned Behavior: Lý thuyết hành vi có kế hoạch.

Một số kiểu TPB viết tắt khác:

Triple Phase Boundary: Ranh giới ba pha.

Giải thích ý nghĩa của TPB

TPB có nghĩa “Theory of Planned Behavior”, dịch sang tiếng Việt là “Lý thuyết hành vi có kế hoạch”.