TPCN là gì? Nghĩa của từ tpcn

TPCN là gì?

TPCN“Thực phẩm chức năng” trong tiếng Việt.

TPCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TPCN“Thực phẩm chức năng”.

Thực phẩm chức năng.

Giải thích ý nghĩa của TPCN

TPCN có nghĩa “Thực phẩm chức năng” trong tiếng Việt.